SOCHAŘ - MORAVSKÝ KRAS

Hynek Skoták

CV - MgA. Hynek Skoták

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SOLO EXHIBITIONS


2018
 • ONA - BRNO, café ERA, grafika
 • Last Rhino - Vilémovice, objekt, lípa
 • SHE - BRNO (CZ), graphics
 • Last Rhino - Vilémovice (CZ), object, linden
2003
 • Jaro ve městě - PRAHA, Karlín, site specific, ocel, seno
 • Spring in the city - PRAGUE, site specific, steel, hay
2002
 • Na cestě - PORTUGALSKO, cesta, kresba
 • Slepci na fotbale - AVEIRO (PT), linoryty
 • Hnízdo - Vrchotice, instalace ve stromě, dřevo, PVC folie
 • On the road - PORTUGAL, way, draw
 • Blind men (football) - AVEIRO (PT), linocuts
 • Nest - Vrchotice, installation on the tree, wood, PVC foil
2001
 • Jaro ve městě - LJUBLJANA (SLO), instalace
  v parku v centru, ocel, PVC fólie
 • Spring in the city - LJUBLJANA (SLO),
  installation, steel, PVC foil
2000
 • Zabíjačka - Suchdol, objekt, lípa
 • Pig-slaughtering - Suchdol (CZ), object, linden
1998
 • Schody do nebe - Veselice, instalace, dřevo
 • Stairway to Heaven - Veselice (CZ), instal., wood
1997
 • Kontakt - instalace jeskyně č. 35 - Moravský kras, dřevo, ocelové pružiny
 • Contact_instalation - Cave n. 35 - Moravian Karst (CZ), wood, steel springs
SPOLEČNÉ VÝSTAVY COMMON EXHIBITIONS
2019
 • Faktor K - Brno, festival v Káznici, urban site specific, mixed media
 • Sea pet - Sonderborg (DK), instalace, dub
 • Obnaženi - Chomutov, site specific, bublinková folie, tanec
 • Romeo and Juliet - Brno, městské site specific
 • Faktor K - Brno (CZ) - fest in old prizon, urban site specific, mixed media
 • Sea pet - Sonderborg (DK), instalation, oak
 • Uncovering - Chomutov (CZ), site specific, bubble foil, dance
 • Romeo and Juliet - Brno (CZ), urban site specific
2018
 • Human trace - Velturno (I), objekt, kaštanové dřevo
 • Duše - Königsmühle (CZ/D), land art, mixed media
 • Zázrak - Žďár n. S., objekty, pískovec
 • Human trace - Velturno (I), object, chestnut tree
 • Souls - Königsmühle (CZ/D), land art, mixed media
 • Miracle - Žďár n. S. (CZ), sandstone

2017

 • Rytmické svařování - Blansko, happening, instalace, železný odpad, ocelové piliny
 • HORNY/BORN - Praha, Galerie u prstenu
 • Rhythmic welding - Blansko, happening, instalation, iron garbage, iron sawdust
 • HORNY/BORN - PRAGUE, Galerie u prstenu

2016

 • Posledná noc na Zemi - Gánovce (SK), site specific, beton
 • Last night on the Earth - Gánovce (SK), site specific, concrete
2008
 • DDM - Blansko, Ryba, žula
 • DDM - Blansko (CZ), The Fish, granite
1994
 • Betlém - Brno, squat Pekařská, site specific, kartony, odpad
 • Bethlehem - Brno (CZ), squat Pekařská st.,site specific, cratons, grabage
1993
 • Věk Buldozerů - Brno, Pivovarská, site specific, multimediální akce
 • Age of the bulldozers - Brno (CZ), Pivovarska st.,
  site specific, mixed media
REALIZACE WORKS
2019
 • Golem - Vilémovice (CZ), knihovna XXL, turecká líska
 • Golem - Vilémovice (CZ), library XXL, turkish hazel
2018
 • Amor´s attack - Jablunkov, objekt, žula
 • Amor´s attack - Jablunkov (CZ), granite

2017

 • FULL MOON - Gánovce (SK), travertin
 • Pomník stromu - Praha, Tehovská, dub
 • FULL MOON - Gánovce (SK), travertin
 • Monument of the tree - Prague, oak

2016

 • Zakázané ovoce - Bystřice n. P., pískovec
 • Forbidden Fruit - Bystřice n. P. (CZ), sandstone

2010

 • Nábřeží Maxipsa Fíka - Kadaň, gong, loď,
 • zvukové objekty - nerez, laminát, bronz
 • Maxipes Fik Riverfront - Kadaň_gong, boat,
 • acustic objects - stainless, laminate, bronze

1999

 • Strom - Telč, dub se střepinami, pilíř krovu
 • The tree - Telč (CZ), oak with the shrapnels, column of the roof
PRÁCE WORK EXPERIENCE
2000 - 2016 OSVČ
(sochařské a restaurátorské práce)
Sochařské práce pro Nábřeží Maxipsa
Fíka v Kadani, areál Eden v Bystřici
nad Pernštejnem, restaurování zámku
v Třebíči, poutního kostela na Zelené
hoře, katedrály sv. Petra a Pavla v Brně,
židovských hřbitovů v Boskovicích,
Polici a v Šafově a dalších památek.
Self-employd
(sculptor, restorer)
Objects, instalations for the Maxipes Fik
Frontriver, object in areal Eden in
Bystřice n. P., restoration works for
castle Třebíč, chapel Zelená hora
(Santini), cathedral of Saint Peter
and Paul in Brno, jewish cemetery in
Boskovice and many others.

2007 - 2014 OSVČ - copywriter, textař, editor
VLP a. s. - novinář, editor, fotoreportér
Self-employd - copywriter, editor
VLP a. s. - journalist, editor, cameraman

1999 - 2000

CORA - Centrum pro obnovu a restaurování
architektury
Dokumentace Winternitzovy vily od Adolfa
Loose, vily Lídy Baarové a dalších staveb.
Pod vedením architektů Daniela Špičky
a Zdeňka Lukeše.
CORA - Studio for the documentation
and renovation architecture
Documentation of the Villa
Winternitz, Villa Lida Baar and others.
Under the leadership architects Daniel Špička and Zdeněk Lukeš.
VZDĚLÁNÍ STUDIES
1990 - 1994 Střední škola uměleckých řemesel, Brno
obor Design, nábytek, interiér
(zakončeno maturitou)
Secondary school of Art and design,
Brno, Husova st. 10
(school leaving exam)
1995 - 2003 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
obor sochařství
(osm semestrů architektury pod vedením
profesorů Bořka Šípka, Evy Jiřičné,
diplomová práce v ateliéru sochařství
pod vedením profesora Jiřího Beránka)
Státní zkouška z estetiky a dějin umění
Academy of Arts Architecture and
Design in Prague, Studio of sculpture
(4 years in studio of architecture under
the leadership prof. Bořek Šípek, Eva
Jiřičná, thesis in studio of sculpture prof. Jiří Beránek)
State exam from Aesthetics and Art history
2001 Stáž na Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje, prof. Lujo Vodopivec
Intership on the Univerza v Ljubljani (SLO)
Academy of aplied arts
prof. Lujo Vodopivec
2002 Stáž na Universidade de Aveiro
(Portugalsko) Communication and Arts
Department, prof. Graca Magalhaes
Intership on the Universidade de Aveiro
(PORTUGAL) Communication and Arts
Department, prof. Graca Magalhaes